Multifunctioneel Centrum (MFC - volledig)

Sinds begin 2012 is Bethanië een ‘Multifunctioneel Centrum’ (MFC). 
Bovendien verlopen vanaf 1 maart 2014 alle aanvragen via één ‘intersectorale toegangspoort’.
  
Hierbij is een soepel zorgaanbod ontstaan, waarbij kinderen en jongeren die nood hebben aan intensieve begeleiding vlot kunnen overschakelen tussen mobiele, ambulante, semiresidentiële en residentiële ondersteuning.

Bethanië als ‘Multifunctioneel Centrum’ werkt met minder regels, meer flexibel en met een meer autonoom personeelsbeleid. De vroeger gangbare termen OBC, MPI  en (semi) Internaat zijn verdwenen. 

De installatie van de toegangspoort biedt bovendien de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen niet langer tussen twee stoelen. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

Elke jeugdhulpverlener – bv. van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Jongeren Adviescentrum (JAC), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) … – kan een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort. Dat gebeurt in overleg met de jongere en de ouders. Samen wordt het aanmelddocument ingevuld. Dat beschrijft de hulpvraag en de situatie van de jongere en de context.

De hulpverlener die de aanvraag deed, is zowel voor jongere, ouders als voor de medewerkers van de toegangspoort een belangrijke contactpersoon. Alle informatie die de jongere of de ouders ontvangen van de toegangspoort, ontvangt hij ook. 

Bij de toegangspoort werken twee teams:

Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen.

Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.
Van zodra de hulpverlening effectief is gestart, krijgt de minderjarige een jeugdhulpverleningsbeslissing. Die vermeldt wie de hulpverlening zal aanbieden en voor hoe lang. De teams van de toegangspoort volgen de hulpverlening niet verder op.

Soms is er sneller hulp nodig en kan een aanvraag voor hulp ook sneller worden behandeld. Elke jeugdhulpverlener weet wanneer hij zo’n aanvraag kan indienen en kan er alles over vertellen.

Meer info
www.jongerenwelzijn.be 

www.kinderrechten.be 

www.jongereninformatie.be 

Awel luistert naar kinderen en jongeren 
102 (gratis en anoniem / 16-22u)
brievenbus@awel.be 
www.awel.be  (ook chat en forum)

Voor alle vragen over kinderrechten
070 21 00 71 (betalend)

Teleonthaal 
106 (gratis - 24u/24u)

Jongeren Advies Centrum (JAC)
www.jac.be 

Kinderrechtswinkel
www.kinderrechtswinkel.be